Get Adobe Flash player

دفتر مرکزی با مساحت 90 متر مربع در شهر تهران می باشد.

کارخانه با مساحت 3500 مترمربع در شهرک صنعتی هشتگرد واقع بوده که شامل قسمتهای زیر می باشد .

- سالن فلزکاری ............ 600 متر مربع

- سالن مونتاژ ............... 700 متر مربع

- سالن رنگ ................. 350 مترمربع

- انبار .......................... 250 مترمربع

- دفتر مدیریت ............... 200 مترمربع

- دفتر فنی و مهندسی ... 200 مترمربع

- اداری – رفاهی ........... 200 مترمربع

- آزمایشگاه .................  40 مترمربع